1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Ta Có Thể Vô Hạn Thăng Cấp
admin 9 tháng trước

Ta Có Thể Vô Hạn Thăng Cấp

Ngã Khả Dĩ Vô Hạn Thăng Cấp

Ngươi tu luyện Thiết Bố Sam, cảm giác không đủ, Thiết Bố Sam +1

Thiết Bố Sam thăng cấp thành đồng bì thiết cốt công, ngươi vẫn như cũ cảm giác không đủ, đồng bì thiết cốt công +1

Đồng bì thiết cốt công thăng cấp thành Kim Cương Bất Phôi Thần Công, ngươi tiếp tục thăng cấp.

Thăng cấp thành ba trượng kim thân, ngươi tiếp tục thăng cấp, thành Bất Diệt Kim Thân.

Ánh mắt của ngươi chú ý tới đoạn thủy ba đao, đoạn thủy ba đao +1

Thăng cấp thành vô ngân tam đao kinh hồng tam đao bá đao Tử Vong Thiên Đao.

Ánh mắt của ngươi chú ý tới Thái Cực quyền, Thái Cực quyền +1…

Thăng cấp thành Thái Cực Quyền Kinh… Thái Cực Huyền Công… Thái Cực Âm Dương Công… Thái Cực Chân Kinh.

Ánh mắt của ngươi chú ý tới Liệt Hỏa Công, Liệt Hỏa Công +1

Ngươi thành công đem Liệt Hỏa Công, thăng cấp trở thành Thái Dương Chân Kinh.

1 lượt xem | 0 bình luận

Avatar

Thể loại