1. Home
  2. Huyền Huyễn
  3. Xuyên Qua Đại Tần Làm Bạo Quân
admin 5 tháng trước

Xuyên Qua Đại Tần Làm Bạo Quân

【 năm 2019 mới nhất giải tỏa lưu, tranh bá lưu, vận triều lưu 】

Trần Sơ Kiến xuyên qua Đại Tần trở thành quyền khuynh thiên hạ, có được tam cung lục viện hoàng đế!

Cũng dung hợp mười tỷ long hồn, thu hoạch được Long Hồn Giải Tỏa Hệ Thống!

Đinh! Ngài giải tỏa một đầu long hồn, ngài thu hoạch được một lần liên tục đề tăng ba cấp cơ hội!

Đinh! Ngài giải tỏa mười đầu long hồn, ngài thu hoạch được Thái Thượng Lão Quân luyện chế Cứu Mệnh Kim Đan một viên!

Đinh! Ngài giải tỏa mười ngàn đầu long hồn, ngài thu hoạch được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thẻ thể nghiệm một tấm!

Đinh! Ngài giải tỏa một trăm nghìn đầu long hồn, ngài thu hoạch được Ðát Kỷ một đầu!

… … …

Giới thiệu vắn tắt bất lực, mời xem chính văn, sướng vãi!

0 lượt xem | 0 bình luận

Avatar